مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی چیست؟ مجتمع مسکونی از فضاهای مسکونی می باشد که  به بیانی ساده اجتماع چندین آپارتمان جدا از هم اما در ساختاری یکپارچه و محصور است. ساختمان ها از نظر ارتفاع، فرم، مصالح، در یک طرح کلی، طراحی و [...]