مجموعه فرهنگی


مجموعه های فرهنگی

مجموعه های فرهنگی مجموعه فرهنگی مکانی فرهنگی فراغتی است .در زندگی امروزی که همگان دیگر فعالیتهای شغلی در محیطی ساختنی و شهری است می باشد. آرامش و استراحت جسم و جان بسیار ضروری است البته این حداقل رسیدگی به انسانها [...]