مجموعه های آموزشی


طراحی مهدکودک

معماری برای کودکان دارای ویژ گیهای خاصی است که باید در طراحی محیطهای کودکانه در نظر گرفته شود. باتوجه به جمعیت قابل توجه کودکان و کمبودها و نواقص موجود در محیطهای مخصوص کودکان این مسئله ضرورت می یابد که [...]