طراحی نما

مشخصات پروژه

طراحی  نمای این واحد مسکونی با توجه به درخواست کارفرما و همچنین با توجه به بافت فرسوده منطقه و همچنین ظوابط شهرداری منطقه و نماهای واحدهای همسایه شرقی و غربی  بعد از بررسی های متعدد انجام گردید . این مجتمع با توجه به عرض کم زمین با طراحی بسیار دقیق طراحی شد که بسیار مورد توجه کارفرما قرار گرفت .

جزئیات پروژه

طراحی واحد مسکونی در بافت فرسوده

  • موقعیت

    خیابان جمهوری

  • سفارش دهنده

    بخش خصوصی